ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

11 มิถุนายน 2556


->
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556เด็กหญิงณัฐวรรณ นวราช
เบอร์ 1
เด็กหญิงนภสรณ์ ศรีพิมพ์
เบอร์ 2
เด็กหญิงกุลธิดา จำปาคง
เบอร์ 3
เด็กหญิงชลลดา ผาสุข
เบอร์ 4
เด็กหญิงกุลนรี อนันตภูมิ
เบอร์ 5
เด็กหญิงวราภรณ์ รื่นเริง
เบอร์ 6
ป้ายหาเสียง ป้ายหาเสียง ป้ายหาเสียง
ป้ายหาเสียง นักเรียนเซ็นต์ชื่อรับบัตรเลือกตั้ง นักเรียนเซ็นต์ชื่อรับบัตรเลือกตั้ง
นักเรียนเซ็นต์ชื่อรับบัตรเลือกตั้ง นักเรียนเข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบ หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ
หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ นักเรียนเข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบ นักเรียนเข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบ
ครูสุดา ทองแก้ว
หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ
ครูมาลี ลาภลมูล
หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ
นักเรียนเซ็นต์ชื่อรับบัตรเลือกตั้ง
นักเรียนเข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบ หีบบัตร นักเรียนเซ็นต์ชื่อรับบัตรเลือกตั้ง
การนับคะแนนเลือกตั้ง    
     
  คณะกรรมการนับคะแนน ผลการตัดสินประธานนักเรียน
คือ เบอร์ 5
เด็กหญิงกุลนรี อนันตภูมิ

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031