ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนของ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

เพื่อสิทธิในการเรียกร้องของท่าน กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โดยส่งข้อร้องเรียนไปยัง E-Mail : Watnamdang@gmail.com หรือ

ติดต่อที่งานธุรการ
โทรศัพท์ 02 - 3852462
โทรสาร 02 - 38565031

ขอบคุณค่ะ

พระพุทธโลกนาถประสาทธรรมประชาบพิตร
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
  ศาลาจตุรมุข
     
     
     
     
     
อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com.  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031