ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

4 ธันวาคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 85 พรรษากิจกรรมถวายพระพรวันพ่อ
   
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
นักเรียนตัวแทนนำสวดมนต์    
     
  คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(ประเมินรอบสาม) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(ประเมินรอบสาม) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(ประเมินรอบสาม) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูปริศนา พรหมเมศและครูจุฑา สุขใส
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสายยล เนตรมณ๊
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสายพิณ รังรงทอง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูชุติมา กังสดาร
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูรุ่งฤดี จิระเสวี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูนาฏยา บรรจงอักษร
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูอารีย์ ด่านขุนทด
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสำเริง อาชวานนท์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูอุมาพร นิยมทอง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสุมาลี ใจอ้าย
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้าและครูชญานิษฐ์ จำปาขันธ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูกรรณิการ์ กาญจนเกตุกีรติ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
   
     
     
     
     
     
     
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
เปิดกรวยถวายพระพร
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวคำถวายพระพร
 
     
     
     
     
  ตัวแทนนักเรียนรำถวายพระพร  
     
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เดินเทอดพระเกียรติบริเวณหน้าวัดหนามแดง
   
     
     
     
     
     
  นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและวัดหนามแดง
 
     
     
     
     
     
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ปตท.
  บริษัท ปตท.มอบของที่ระลึกแด่โรงเรียน  
     
     
     
     
  ตลาดนัดมือสองของโรงเรียน  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031