นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิริวรรณา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.56

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงภัทรมณี คาวิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.56

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กชายปฏิภัทธ์ ใจประเสริฐ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.55

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงปิยมน เที่ยงสมบุญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.54

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงนาฏสุดา อุสาพรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.54

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงปรารถนา สีบุตรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.54

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงฐิติการณ์ จูเปาะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.54

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงสุทธิดา สุขใส
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.52

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เผ่าทองไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.51

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงอภิชญา ไตรโยธี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.51

       


นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กชายกัณตภณ แสงมณี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.50

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กชายธิติสรรค์ ปั้นลาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.65

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขันละ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.64

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงจณิตสตา มิ่งมงคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.61

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงปรารถนา เขื่อนขวาวงศ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.59

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญรอด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.59

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงธรรณชนก สีน้ำผึ้ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.58

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กชายรัฐพล เที่ยงสมบุญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.57

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงกมลชนก บุตระ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.57

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กชายพิทักษ์ บุญแก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.56

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญด้วง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.54

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กชายสรวิชญ์ บุญราศรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.54

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กชายวุฒิชัย ยะมาตรเมือง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.53

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงสุพรรณษา อยู่ยืน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.51

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กชายอัฐศาสตร์ ลิ้มปะนะการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.51

       


 

นักเรียนสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่างของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ประจำปีการศึกษา 2555

เด็กหญิงกิตติยาณี หิรัญเพิ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ได้คะแนนขีดจำกัดล่างของ สทศ เท่ากับ 0.50

       เด็กหญิงพลอยชนก ขำเจริญ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันรำไทย  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครวันทนา บุณดุสิตย์ ,คุณครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์ และคุณครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
       เด็กหญิงชุติกานต์ จ้อย
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันรำไทย  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครวันทนา บุณดุสิตย์ ,คุณครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์ และคุณครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
       เด็กหญิงจิระนันท์ น่วมศิริ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันรำไทย  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครวันทนา บุณดุสิตย์ ,คุณครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์ และคุณครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
       เด็กหญิงอังษุนที แสงโต
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันรำไทย  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครวันทนา บุณดุสิตย์ ,คุณครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์ และคุณครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
       เด็กหญิงศฺรินารถ ชัยลิ้นฟ้า
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันรำไทย  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครวันทนา บุณดุสิตย์ ,คุณครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์ และคุณครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
       เด็กหญิงวรรณภา จิตรโสม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันรำไทย  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครวันทนา บุณดุสิตย์ ,คุณครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์ และคุณครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
       

 

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์ทองแท้
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  ประเภทบกพร่องทางด้านร่างกาย ไม่จำกัดช่วงชั้น 
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครูจุฑา สุขใส และครูวนิดา ภูหงชัย
       เด็กชายนิมิตร หิรัญเพิ่ม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  ประเภทบกพร่องทางด้านร่างกาย ไม่จำกัดช่วงชั้น 
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครูจุฑา สุขใส และครูวนิดา ภูหงชัย
       เด็กชายธนกฤต มะสัน
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  ประเภทบกพร่องทางด้านร่างกาย ไม่จำกัดช่วงชั้น 
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครูจุฑา สุขใส และครูวนิดา ภูหงชัย
       เด็กหญิงอรอนงค์  อิ่มใจ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554
การแข่งขันการทำอาหาร  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้   ไม่จำกัดช่วงชั้น
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครูนาฏยา  บรรจงอักษร
       เด็กหญิงอังษุนที แสงโต
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554
การแข่งขันการทำอาหาร  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้   ไม่จำกัดช่วงชั้น
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครูนาฏยา  บรรจงอักษรเด็กหญิงศิริลักษณ์  เขียวคราม
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554
การแข่งขันการทำอาหาร  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้   ไม่จำกัดช่วงชั้น
ครูผู้ฝึกซ้อม  คุณครูนาฏยา  บรรจงอักษร