ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

2 - 4 พฤษภาคม 2561


-> การอบรมปฏิบัติธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ตามโครงการ
"ค่ายคุณธรรมครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเยาวชนคนดีศรีหนามแดง"

 


   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031