ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

14 ธันวาคม 2555

->ดีแทคเปิด "ฟรี ไว-ไฟ" สนับสนุนแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ถ่ายภาพร่วมกัน
ฝ่ายต้อนรับของทางโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสถานนีต่างๆ
  ทีวี จากบริษัท Dtac มอบให้โรงเรียน
จำนวน 2 เครื่อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรียนโดยใช้แท็บเล็ต
   
     
  แท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
     
     
    แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเปิดงานดีแทคเปิด "ฟรี ไว-ไฟ" สนับสนุนแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ร่วมพิธีเปิด Dtac WiFi
  นักเรียนร่วมกิจกรรมกับ Dtac
    ผอ.อรฤดี พูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
เตรียมต้อนรับ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ไอซีที)
   
     
     
     
     
พิธีกรจาก Dtac   นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
รำถวายพระพรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
     
     
     
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) มอบรางวัลให้นักเรียนที่แสดงการรำ
 
     
    พิธีกรจาก Dtac
ผอ.อรฤดี พูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 กล่าวขอบคุณ Dtac ที่มอบ
สัญญาณ WiFi ให้กับโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
   
ตัวแทนจากบริษัท Dtac กล่าวรายงาน
ให้น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) ทราบวัตถุประสงค์
   
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวเปิด Dtac WiFi
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) เชิญ
คุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท Dtac
ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษํท Dtac และ ผอ.อรฤดี พูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ร่วมเปิดงาน Dtac WiFi
พิธีเปิด Dtac WiFi
     
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก    
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) และคณะ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน
ที่ใช้แท็บเล็ต
   
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) และคณะเยี่ยมชมห้องเรียน
ระหว่างที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรียนโดยใช้แท็บเล็ต
   
     
    คุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์
มอบของรางวัลให้แก่นักเรียน
  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที)มอบของรางวัลให้แก่นักเรียน
 
     
  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที)
ให้เกียรติเรียนรู้การใช้แท็บเล็นของนักเรียนด้วย
คุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท Dtac
ให้เกียรติเรียนรู้การใช้แท็บเล็นของนักเรียนด้วย
     
    น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 คุณครูชญานิษฐ์ จำปาขันธ์
    เก้า จิรายุ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) สอนนักเรียนใช้แท็บเล็ต
 
    น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) และคณะถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน
ผอ.อรฤดี พูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2และคณะมอบของที่ระลึกให้แก่
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที)
  คุณณัฐหทัย ยงค์สงวนชัย
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)มอบของที่ระลึกแด่
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที)
 
คุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์
มอบของที่ระลึกผอ.อรฤดี พูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที)มอบของที่ระลึกแด่โรงเรียน
วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
 

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031