ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

23 กุมภาพันธ์ 2555
->การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555
  นักเรียนรับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหากากบาทเลือกประธานนักเรียน
หย่อนบัตรลงหีบ นักเรียนรับบัตรเลือกตั้ง นักเรียนรับบัตรเลือกตั้ง
หย่อนบัตรลงหีบ นักเรียนรับบัตรเลือกตั้ง นักเรียนรับบัตรเลือกตั้ง
เข้าคูหากากบาทเลือกประธานนักเรียน หย่อนบัตรลงหีบ หย่อนบัตรลงหีบ
การนับคะแนน   เด็กหญิงปรารถนา เขื่อนขวาวงศ์
ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031