ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

ทำเนียบผู้บริหาร
1.พระฉัตร พวงมาลี
2.ครูใหญ่โอบ อิ่มเอม
3.ครูใหญ่สวง เสมสี
4.ครูใหญ่อั้น สำเภาน้อย 5.ครูใหญ่เสริมศักดิ์ คชเสนีย์ 6.ครูใหญ่โชติ อยู่พรต
7.ครูใหญ่ประสงค์ และแปง 8.ครูใหญ่ไศล ศรีจันทร์ 9.อาจารย์ใหญ่สง่า กาญจนชีวะ
10.ผอ.ศิริ ภักดีหุ่น
ย้าย
11.ผอ.วรภัทร ชมเมือง
เกษียณอายุราชการ
12.ผอ.วัชรี สุขสมจิตร
2543 - 19 ม.ค. 2549
ย้าย
13.ผอ.สกล รุ่งโรจน์
19 ม.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2551
เกษียณอายุราชการ
14.ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
17 ต.ค.2551 - 25 พ.ย. 2554
ย้าย
15.ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
25 พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031