ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

27 ธันวาคม 2555


->กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ 2556  
ครูธีรวัตร คันธชัย
และ
ครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
พิธีกรคู่ขวัญ
ครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
โชว์เพลง
ครูธีรวัตร คันธชัย
โชว์เพลง
แม่ครัวร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้บริหารร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แม่ครัวร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครูอัญธิฌา สุดละมัย
และ
ครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
ร้องเพลงคู่ร่วมกัน
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
โชว์ เพลง
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้บริหารร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ
โชว์เพลง
ครูนันท์ภัส เพ็ชรกล้า
โชว์เพลง
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ผู้บริหารร่วมกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
โชว์เพลงหวาน
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จับฉลากรางวัลพิเศษแด่คุณครูและบุคลากร
  นายวีระ พลิคามิน
รับรางวัลพิเศษ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
รับรางวัลพิเศษ
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม่
   
     
     
  ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
เป็นพิธีกรอวยพรวันเกิดบุคลากร
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบของขวัญวัเกิดแด่
นางสัมฤทธิ์ คุ้มจิตแจ่ม
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบของขวัญวัเกิดแด่
นายสมพอ ผดุงศิลป์
ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิด ครูชุติมา กังสดาร
โชว์เพลงหวาน
ครุนาฏยา บรรจงอักษร
โชว์เพลง
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ครูสุมาลี ใจอ้าย
มอบรางวัลการร้องเพลงโดนใจแด่ครูธีรวัตร คันธชัย
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะครูร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครูวันทนา บุณย์ดุสิต
โชว์เพลง
ครูเสมา นุชพันธุ์
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม่
     
     
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
จับฉลากรางวัลพิเศษแด่คุณครูและบุคลากร
ครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
รับรางวัลพิเศษ
ครูวันทนา บุณย์ดุสิต
รับรางวัลพิเศษ

ครูสันติ กระจ่างธนโชต
และ
ครูธีรวัตร คันธชัย
เป็นพิธีกรคู่

รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
จับรางวัลพิเศษ
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
รับรางวัลพิเศษ
นางสาวชั้ว รัตยัง
รับรางวัลพิเศษ
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง ครูสายยล เนตรมณี
จับฉลากรางวัลพิเศษ
นายสมพอ ผดุงศิลป์
รับรางวัลพิเศษ
ครูสายยล เนตรมณี
จับฉลากรางวัลพิเศษ
ครูณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
รับรางวัลพิเศษ
ครูพรรณี แดงสวัสดิ
รับรางวัลพิเศษ
ครูบุญตา คราวกลาง
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม่
   
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม่
   
    ครูปราณี ศรีทับทิม
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม
    ครูปราณี ศรีทับทิม
โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบของรางวัลเป็นกำลังใจแด่นักร้อง
     
  ครูอัญธิฌา สุดละมัย
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม่
 
     
นางจันทร์ พลิคามิน
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม่
  ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม
     
     
     
  ครูบุษกร อนันตภูมิ
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม
 
ครูวรัญญา ทองแกมแก้ว
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม
   
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม
   
     
นางรักชนก ผดุงศิลป์
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม
   
     
     
ครูศิริลักษณ์ ศรีเจริญ
จับฉลากแลกของขวัญปีใหม
   
     
     
ครูนิกร นาคเสน
โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า
โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง ครสุดา ทองแก้ว
โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
ผ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
โชว์เพลง
  คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
จับฉลากรางวัลพิเศษ
ครูนาฏยา บรรจงอัษร
รับรางวัลพิเศษ
ครูอัญชลี แก้วนุ่ม
รับรางวัลพิเศษ
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
จับฉลากรางวัลพิเศษ
ครูเจียมจิตร วงศ์จอม
รับรางวัลพิเศษ
ครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
รับรางวัลพิเศษ
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จับฉลากรางวัลพิเศษ
ครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
รับรางวัลพิเศษ
ครูนาฏยา บรรจงอักษร
โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแด่นักร้อง
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
โชว์เพลง
ครูเสมา นุชพันธุ์
โชว์เพลง
 

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031