ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจ(Mission)


1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  สื่อสารเป็นและพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาชาติ

 


อาคารประถมศึกษาปีที่ 2 อาคารเรือนพินิชประชาสรรค์ อาคารกาญจนชีวะ
อาคารราชาวดี อาคารกาญจนชีวะ ศาลาจตุรมุข
พระพุทธโลกนาถประสาทธรรมประชาบพิตร
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ศาลาไทย  
     
     
     
     
     
     
     
     
อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com.  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031