ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

9 สิงหาคม 2556


-> วันแม่แห่งชาติ

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
เปิดกรวยถวายพระพร
คณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวถวายพระพร
    ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมงานวันแม่
     
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมงานวันแม่แห่งชาติ    
     
  ตัวแทนนักเรียนรำถวายพระพร  
    สโมสรโรตารี่เทพารักษ์มอบแว่นตาให้แก่นักเรียน
ที่สายตาสั้นเป็นประจำทุกปี
     
  สโมสรโรตารี่เทพารักษ์
มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
     
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
สโมสรโรตารี่เทพารักษ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูปราณี ศรีทับทิม
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสายพิณ รังรงทอง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูวันทนา บุณดุสิตย์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูวิภาพร มั่งมี ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูจุฑา สุขใส
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสำเริง อาชวานนท์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูรุ่งฤดี จิระเสวี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูวันดี กิตติศักดิ์เสรี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
สโมสรโรตารี่เทพารักษ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูมาลี ลาภลมูล
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสายยล เนตรมณี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสุมาลี ใจอ้าย
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูสมพิศ ฟักศรีเมือง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ครูชุติมา กังสดาร
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นักเรียน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
   
  มูลนิธิฉือจี้
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นักเรียน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
     
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ลงนามถวายพระพร
ครูนาฏยา บรรจงอักษร
ลงนามถวายพระพร
ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง
ลงนามถวายพระพร
ครูสุดา ทองแก้ว
ลงนามถวายพระพร

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031