ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
14 พฤษภาคม 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา
2557
บรรยากาศการสวดมนต์วันเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวทักทายผู้ปกครองและนักเรียน
ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557
  นักเรียนฟังอย่างตั้งใจ  
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031