ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

19 พฤษภาคม 2556


-> ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

บรรยากาศการรับลงทะเบียน
เพื่อประชุมผู้ปกครอง
คณะครูสายชั้น ป.1
คณะครูสายชั้น ป.2
คณะครูสายชั้น ป.3
คณะครูสายชั้น ป.4
คณะครูสายชั้น ป.5
คณะครูสายชั้น ป.6
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
 
พิธีกรสาวแสนสวย
ประจำโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีกาศึกษา 2556
 
บรรยากาศการรับลงทะเบียน บรรยากาศการรับลงทะเบียน บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
 
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
บรรยากาศการรับลงทะเบียน
ครูสมพิศ ฟักศรีเมือง และครูวันทนา บุณย์ดุสิต
ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 
 
 
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
เสริฟน้ำให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงเรื่องกฎเกณฑ์
ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ
 
 
 
 
ตัวอย่างอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน
 
 
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
เน้นย้ำเรื่องระเบียบของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ
 
 
 
ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ ครูประจำชั้น อ.1/1
พบผู้ปกครองนักเรียน
ครูสุคนทิพย์ กลิ่นหอม ครูประจำชั้น อ.1/2
พบผู้ปกครองนักเรียน
ครูอัญชลี แก้วนุ่ม ครูประจำชั้นคู่ขนาน
พบผู้ปกครองนักเรียน
ครูสุภาพร มรกต ครูประจำชั้น อ.2/3
พบผู้ปกครองนักเรียน
ครูวนิดา ภูหงชัย ครูประจำชั้นห้องคู่ขนาน
พบผู้ปกครองนักเรียน
ครูวันดี กิตติศักดิ์เสรี ครูประจำชั้นห้องคู่ขนาน
พบผู้ปกครองนักเรียน
ครูประจำชั้นพบผู้ปกครองนักเรียน
ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง ครูประจำชั้น ป.6/1
พบผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น
ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น
ครูสุมาลี ใจอ้าย ครูประจำชั้น ป.6/2
พบผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น

ครูอารีย์ ด่านขุนทด ครูประจำชั้น ป.6/3
พบผู้ปกครองนักเรียน
 

ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต ครูประจำชั้น ป.6/4
พบผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น
 

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031