ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

27 มิถุนายน 2557


->
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เลี้ยงส่งคุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
สอบบรรจุได้โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จังหวัดนนทบุรผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบดอกไม้แด่คุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
คณะครูมอบดอกไม้แด่คุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
นักเรียนมอบดอกไม้แด่คุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ    
     
     
     
  เลี้ยงส่งคุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ คุณครูสายพิณ รังรงทอง
พิธีแสนสวย
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
โชว์เพลงหวาน
  คณะครูสายชั้นอนุบาลมอบของขวัญ
     
คณะครูสายชั้น ป. 1 มอบของขวัญ   คุณครูสมพิศ ฟักศรีเมือง
โชว์เพลงหวาน
    มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ
     
     
    คุณครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า
โชว์เพลงหวาน
  คุณครูสายพิณ รังรงทองและ
คุณครูนาฏยา บรรจงอักษร พิธีกรแสนสวย
คณะครูสายชั้น ป. 2 มอบของขวัญ
    คณะครูสายชั้น ป.3 มอบของขวัญ
    คุณครูชุติมา กังสดาร
โชว์เพลงหวาน
     
คณะครูสายชั้น ป.4 มอบของขวัญ    
คณะครูสายชั้น ป.5 มอลของขวัญ   คุณครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
โชว์เพลงหวาน
  คุณครูสิทธกานต์ ธฯสัมบันน์
โชว์เพลงหวาน
 
    คุณครูอรรถพล พรหมเมศ
โชว์เพลงหวาน
     
  คณะครูสายชั้น ป.5 มอบของขวัญ  
ของที่ระลึกจากคุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ    
คุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ และ
คุณครูสายันต์ เหมรังคะ โชว์เพลงหวาน
คุณครูนิตยา นกเอี้ยงทอง และ
คุณครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ โชว์เพลงหวาน
คุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
มอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้อำนวยการ รองฯ
และ คณะครู
     
     
     
     
     
    คุณครูสันติ กระจ่างธนโช
โชว์เพลงหวาน
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบของขวัญแด่คุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
มอบของขวัญแด่คุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
กล่าวอวยพร
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวอวยพร
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
โชว์เพลงหวาน
   
     
คุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
กลาวความรู้สึก
  คุณครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
โชว์เพลงหวาน
 
    คุณครูโชติกา เก่งแก้ว
โชว์เพลงหวาน

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031