ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

26 พฤศจิกายน 2556


->เลี้ยงส่งครูธีรวัตร คันธชัย ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ครูบุษกร อนันตภูมิ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านบนแก่งเรียง อำเภอศรีสวีสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ครูสุดา ทองแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนคลองสำโรง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และครูวนิดา ภูหงชัย ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดระยอง

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย และ ครุบุษกร อนันตภูมิ
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูปริศนา พรหมเมศ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูม
ครูสำเริง อาชวานนท์ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูสำเริง อาชวานนท์ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภุมิ
ครูจุฑา สุขใส และครูรุ่งฤดี จิระเสวี ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูรุ่งฤดี จิระเสวี ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูจุฑา สุขใส ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูจุฑา สุขใส ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูชุติมา กังสดาร ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูชุติมา กังสดาร ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูปราณี ศรีทับทิม และครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
ร่วมยินดีกับ ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูปราณี ศรีทับทิม และครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
ร่วมยินดีกับ ครูบุษกร อนันตภูมิ
     
ครูดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูสุมาลี ใจอ้าย ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูสุมาลี ใจอ้าย ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูนาฏยา บรรจงอักษร ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูนาฏยา บรรจงอักษร ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์ และ
ครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์ และ
ครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูวรัญญา ทองแกมแก้ว ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูวรัญญา ทองแกมแก้ว ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูมาลี ลาภลมูล ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ และครูมาลี ลาภลมูล ร่วมยินดีกับ ครูบุษกร อนันตภูมิ ครูเจียมจิตร วงศ์จอม ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูเจียมจิตร วงศ์จอม ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูอารีย์ ด่านขุนทด ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูอารีย์ ด่านขุนทด ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูศุภชัย มิ่งมงคล ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูศุภชัย มิ่งมงคล ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูวิภาพร มั่งมี ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า และครูวิภาพร มั่งมี ร่วมยินดีกับ ครูธีรวัตร คันธชัย ครูวิภาพร มั่งมี ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูศิริลักษณ์ ศรีเจริญ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูศิริลักษณ์ ศรีเจริญ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นหอม และ
ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นหอม และ
ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูชญานิษฐ์ จำปาขันธ์ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูสมพิศ ฟักศรีเมือง ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูสมพิศ ฟักศรีเมือง ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูสายพิณ รังรงทอง ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูสายพิณ รังรงทอง ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูเสมา นุชพันธุ์ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูเสมา นุชพันธุ์ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูอัญชลี แก้วนุ่ม ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูอัญชลี แก้วนุ่ม ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูบุญตา คราวกลาง ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูไพลิน เก่งแก้ว ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูพรรณี แดงสวัสดิ์ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูวันดี กิตติศักดิ์เสรี ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูบุญตา คราวกลาง ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูสิทธกานต์ ธนสัมบันน์ ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูพรรณี แดงสวัสดิ์ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูรชิตา เพ็งชมจันทร์ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต ร่วมยินดีกับ
ครูธีรวัตร คันธชัย
ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ครูกัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องร่วมแสดงยินดี ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องร่วมแสดงยินดี ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องร่วมแสดงยินดี
ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องร่วมแสดงยินดี ครูอุไรวรรณ ขจรโมทย์ ร่วมยินดีกับ
ครูบุษกร อนันตภูมิ
ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องร่วมแสดงยินดี
ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องร่วมแสดงยินดี ครูธีรวัตร คันธชัย
กล่าวความรู้สึก
ครูบุษกร อนันตภูมิ
กล่าวความรู้สึก
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร่วมงานเลี้ยงส่งครูย้าย
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร่วมงานเลี้ยงส่งครูย้าย
ผู้บริหารคณะครูร่วมงานเลี้ยงส่งครูย้าย
    สายชั้นอนุบาลมอบของที่ระลึกแด่ครูย้าย
สายชั้นป. 1 มอบของที่ระลึกแด่ครูย้าย สายชั้นป. 2 มอบของที่ระลึกแด่ครูย้าย ครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
โชว์เพลง
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
โชว์เพลง
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ โชว์เพลง
ครูธีรวัตร คันธชัย มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ โชว์เพลง
ครูบุษกร อนันตภูมิ มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง โชว์เพลง
คณะครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจ
  สายชั้นป. 3 มอบของที่ระลึกแด่ครูย้าย
สายชั้นป. 4 มอบของที่ระลึกแด่ครูย้าย สายชั้นป. 5 มอบของที่ระลึกแด่ครูย้าย สายชั้นป. 6 มอบของที่ระลึกแด่ครูย้าย
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ มอบของที่ระลึกแด่ครูย้าย รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์ มอบของที่ระลึกแด่ครูย้าย รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
กล่าวความรู้สึกแด่ครูย้าย
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวความรู้สึกแด่ครูย้าย
ครูบุษกร อนันตภูมิ กล่าวความรู้สึก ครูธีรวัตร คันธชัย กล่าวความรู้สึก
ครูธีรวัตร คันธชัย มอบเพลงให้แด่โรงเรียน ครูบุษกร อนันตภุม ิโชว์เพลง
ครูธีรวัตร คันธชัย มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ
ครูบุษกร อนันตภุม ิโชว์เพลง
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ
ครูสันติ กระจ่างธนโชต โชว์เพลง
ครูสมพิศ ฟักศรีเมือง มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ
ครูสันติ กระจ่างธนโชต โชว์เพลง
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง และครูสมพิศ ฟักศรีเมือง
โชว์เพลง

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031