ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

27 ธันวาคม 2556


->กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
พิธีกร ขอโชว์เพลงหวานก่อน
ครูปริศนา พรมหมเมศ
โชว์เพลง
ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า
โชว์เพลง
ครูสิทธกานต์ ธนสัมบันน์
โชว์เพลง
ครูกรรณืการ์ กาญจนะเกตุกีรติ
โชว์เพลง
ครูอรรถพล พรหมเมศ และครูไพรินทร์ เก่งแก้ว
โชว์เพลง
คณะครูสาย ป.6 คณะครูสาย ป.1
คณะแม่ครัว และนักการ คระครูสาย ป.5 คณะครูสาย ป.2 และสาย ป.3
คณะครูสาย ป.2 คณะครูสายอนุบาล ครูสายันต์ เหมรังคะ
โชว์เพลง
ครูชุติมา กังสดาร
โชว์เพลง
ครูวันทนา บุณย์ดุสิต
โชว์เพลง
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
โชว์เพลง
ครูสมพิศ ฟักศรเมือง
โชว์เพลง
ครูอุไรววรรณ ขจรโมทย์
โชว์เพลง
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
โชว์เพลง
คณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
โชว์เพลง
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จับฉลากรางวัลพิเศษ
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จับฉลากของขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
โชว์เพลง
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์ มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ ครูไพรินทร์ เก่งแก้ว
โชว์เพลง
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
จับฉลากรางวัลพิเศษ
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
จับฉลากรางวัลพิเศษ
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
     
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
จับฉลากรางวัลพิเศษ
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ ครูผกามาศ เลิศ ชูเกียรติ
โชว์เพลง
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ และครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
เต้นรำ
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ ครูนาฏยา บรรจงอักษร
จับฉลากรางวัลพิเศษ
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จับฉลากรางวัลพิเศษ
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่
คณะะครูรับองขวัญปีใหม่ ครูชุติมา กังสดาร
โชว์เพลง
ไก่ย่าง
ลาบหมู ตับหวาน ส้มตำ

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031