ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

19 มิถุนายน 2556

-> ครูอุมาพร นิยมทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน


นักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี  
     
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูวิภาพร มั่งมี
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูรุ่งฤดี จิระเสวี
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูสำเริง อาชวานนท์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูวันทนา บุณดุสิต
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูปราณี ศรีทับทิม
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูชุติมา กังสดาร
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูจุฑา สุขใส
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูสุภาพร มรกต
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูนิกร นาคเสน
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูเจียมจิตร วงศ์จอม
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูชญานิษฐ์ จำปาขันธ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูอัญชลี แก้วนุ่ม
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูอารีย์ ด่านขุนทด
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูบุษกร อนันตภูมิ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูสมพิศ ฟักศรีเมือง
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูศิริลักษณ์ ศรีเจริญ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูธีรวัตร คันธชัย
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูสายพิณ รังรงทอง
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูมาลี ลาภลมูล
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูพรรณี แดงสวัวดิ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูวันดี กิตติศักดิ์เสรี
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูอรรถพล พรหมเมศ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูบุญตา คราวกลาง
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
มอบดอกไม้แสดงความยินดี ครูสุมาลี ใจอ้าย
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูสุดา ทองแก้ว
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
โชว์เพลงหวาน
คณะครูรับประทานอาหารร่วมกัน
    รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ
คณะครูรับประทานอาหารร่วมกัน    
  คณะครูสายป. 1 มอบของขวัญแด่ครูอุมาพร ครูมาลัยกล่าวความในใจ
คณะครูสายป. 2 มอบของขวัญแด่ครูอุมาพร พิธีกรสาวแสนสวย
ครูสายพิณ รังรงทอง
คณะครูสายป. 3 มอบของขวัญแด่ครูอุมาพร
คณะครูสายป. 4 มอบของขวัญแด่ครูอุมาพร คณะครูสายป. 6 มอบของขวัญแด่ครูอุมาพร คณะครูสายอนุบาลมอบของขวัญแด่ครูอุมาพร
คณะครูสายป. 5 มอบของขวัญแด่ครูอุมาพร ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบของขวัญแด่ครูอุมาพร
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
มอบของขวัญแด่ครูอุมาพร
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
มอบของขวัญแด่ครูอุมาพร
ครูอุมาพร นิยมทอง
กล่าวความรู้สึก
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
โชว์เพลงหวาน
ครูอุมาพร นิยมทอง
มอบของที่ระลึกแด่คณะครู
   
  ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า
โชว์เพลงหวาน
ครูอุมาพร นิยมทอง
มอบของที่ระลึกแด่คณะคร
     
     
  ครูบุษกร อนันตภูมิ
โชว์เพลงหวาน
ครูอรรถพล พรหมาเมศ
โชว์เพลงหวาน
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
โชว์เพลงหวาน
ครูสุดา ทองแก้ว
โชว์เพลงหวาน
ครูนาฏยา บรรจงอักษร
โชว์เพลงหวาน

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031