คำขวัญ - - >มารยาทงาม  ความรู้ดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดชุมชน


บุคลากรโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

  นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้นวยการโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)
 
นายชลอ มั่นฤทธิ์
รองผู้นวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/วิชาการ
  นายชลอ มั่นฤทธิ์
รองผู้นวยการฝ่ายงบประมาณ/บุคลากร
หัวหน้างาน 4 ฝ่าย
นายสันติ กระจ่างธนโชต
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นางนาฏยา บรรจงอักษร
หัวหน้างานวิชาการ
นางสำเริง อาชวานนท์
หัวหน้างานการเงิน
  นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ
หัวหน้างานบุคคล
สายชอนุบาล
นางูปริศนา พรหมเมศ
หัวหน้าสายช/ครูประจำชอนุบาล 1/2
นางสาวêԵ 秪ѹ
ครูประจำชอนุบาล 1/1
นางสาวѡԡ
ครูประจำชอนุบาล 1/2
นางѨ è觷
ครูประจำชอนุบาล 1/3
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
ครูประจำชอนุบาล 2/1

ҧ˹觹ت ʶ
ครูประจำชอนุบาล 2/2

นางสาวพรรณี แดงสวัสด
ครูการศึกษาพิเศษประห้องคู่ขนาน
นางѹ Եѡ
ครูการศึกษาพิเศษประห้องคู่ขนาน

นางบุญตา คราวกลาง
ครูการศึกพิเศษประห้องคู่ขนาน

 

นางԹ ˧
ครูการศึกษาพิเศษประห้องคู่ขนาน


สาย鹻ж֡һշ 1
นางสาววิภาพร มั่งม
หัวหน้าสาย/ครูª .1
นางสาวมาลี ลาภลมูล
ٻШӪ ป.1/1
นางสาวؾѵ ըѹ§
ٻШӪ ป.1/2
ҧѹ Ǥ
ٻШӪ .1/3
นางสาวชญานิษฐ์ จำปาขันธ์
ٻШӪ ป.1/4
ҧ ˭٧Թ
پª ป. 1
 
นา³ç äԴ
پª ป.1
  นางสาวชลธี โต๊ะทอง
پª ป.1
สาย鹻ж֡һշ 2
นางสมหมาย เค้าศรีวงษ์
หัวหน้าสายช/ٻШӪ ป. 2/3
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
ٻШӪ ป. 2/1
นางพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
ٻШӪ ป. 2/2
นางชุติมา กังสดาร
ٻШӪ ป. 2/4
นายสมชาย พูลบรรดิษฐ์
پª ป.2
นางѷþ ҵ
پª ป. 2
นายอรรถพล พรหมเมศ
پªป.2
สาย鹻ж֡һշ 3
นางรุ่งฤดี จิระเสวี
หัวหน้าสายช/ٻШӪ ป. 3/1
นางศรีนันท์ พัฒนพรชัย
ٻШӪ ป. 3/2
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
ٻШӪ ป. 3/3
นางแจ่มจันทร์ สิมาฉายา
ٻШӪ ป.3/4
นายสายันต์ เหมรังคะ
پª ป. 3
ว่าที่ร้อยตรี สิทธกานต์ ธนสัมบันน์
پª ป. 3
ª鹻ж֡һշ 4
นางปราณี ศรีทับทิม
หัวหน้าสายช/ٻШӪ ป.4/2
นางศิริลักษณ์ ศรีเจริญ
ٻШӪ ป. 4/1
นาǢɰ ó
ٻШӪ ป.4/3
นางสาวทัศนียา ภิรมย์ศรี
ٻШӪ ป.4/4
นายศุภชัย มิ่งมงคล
پª ป. 4
นาǾѪ ç
پª ป.4
ª鹻ж֡һշ 5
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโช๊ะ
หัวหน้าสายช/ٻШӪ ป.5/2
นาง¾Գ ѧçͧ
ٻШӪ ป.5/1
นา¸ȡ ӹҭ
ٻШӪ ป. 5/3
นางสาวนิลาวัลย์ เอกรักษา
ٻШӪ ป.5/4
นายСȹ ԭ
پª ป.5
นายภาคภูมิ รักธัญการ
پª ป.5
ª鹻ж֡һշ 6
นางอารีย์ ด่านขุนทด
หัวหน้าสายช/ٻШӪ ป.6/3
นางสาวѭ ¹
ٻШӪ ป.6/1
นางสาวѡԵ 蹵
ٻШӪ ป.6/2
นางสาวนารินทร์ ดาวไธสง
ٻШӪ ป.6/4
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง
ครูพิเศษสาย ป. 6
นายเสมา นุชพันธุ์
پª ป. 6
ѡ쾳Ԫ
پª . 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชาลี อิ่มพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการ/แม่บ้าน
นายวีระ พลิคามิน
นักการ
นายสมพอ ผดุงศิลป์
นักการ
นางสาวปราณี โน๊ตศิริ
แม่บ้าน

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031