ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

3-4 และ 6 ธันวาคม 2555
->สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ประเมินโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) รอบสามผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นำเสนอผลงานโรงเรียนให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
ทราบ
   
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระ
เข้าร่วมประชุม
   
     
     
     
     
     
  คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
ชี้แจงเกณฑ์ต่างๆให้คณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน
หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระทราบ
 
     
 

คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
ชี้แจงผลการประเมินรอบสามให้ผู้บริหาร
ณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาทราบ
ผลการประเมินรอบสาม

 
     
     
     
     
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031