ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

1 กันยายน 2557


->
การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
 
     
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นำเสนอผลงานโรงเรียน
     
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นำเสนอผลงานโรงเรียน
     
     
     
     
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031