ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

เกษียณอายุราชการ


เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ   นางพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
นางชุติมา กังสดาร   นางสำเริง อาชวานนท์
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
นายชลอ มั่นฤทธิ์ นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ นางสมหมาย เค้าศรีวงษ์
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
นายสันติ กระจ่างธนโชติ   นายสายันต์ เหมรังคะ
นายสมชาย พูลบรรดิษฐ์   นางศรีนันท์ พัฒนพรชัย
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
  นางวันทนา บุณดุสิตย์  
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
นางจันทร์อัมพร ทองวิชิต นางสาวนิตยา นกเอี้ยงทอง นางสาวสมพิศ ฟักศรีเมือง
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
นายสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ นางสายยล เนตรมณี นางทิพวรรณ ไพศาล
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2555
  นางสุดใจ จตุรานนท์  

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031