ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

เกษียณอายุราชการ


เกษียณอายุราชการ ประ來ปี 2558
  นางи僩境 種陷婽埽鎳  
เกษียณอายุราชการ ประ來ปี 2557
นางจันทร์อัมพร ทองวิชิต นางสาวนิตยา นกเอี้ยงทอง นางสาวสมพิศ ฟักศรีเมือง
เกษียณอายุราชการ ประ來ปี 2556
นายสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ นางสายยล เนตรมณี นางทิพวรรณ ไพศาล
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประ來ปี 2555
  นางสุดใจ จตุรานนท์  

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031