ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

12 - 14 พฤศจิกายน 2555


->
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) และ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีลูกเสือเนตรนารีมาถึงค่าย   นายสันติ กระจ่างธนโชต
เป็นประธานในพีธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี
     
พิธีการถวายราชสดุดี    
     
    ประธานกล่าวให้โอวาท
เนตรนารีตั้งใจฟัง ลูกเสือตั้งใจฟัง  
  รับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารกลางวัน  
     
  รับอาหาร  
    นั่งเป็นหมู่เพื่อรับประทานอาหาร
     
  ลูกเสือเนตรนารีล้างจานที่รับประทานอาหารกลางวัน  
     
กิจกรรมนันทนาการ    
วิทยากรให้ความบันเทิง    
     
  วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารีผูกเงื่อน
     
     
     
    การผูกเงื่อนเชือกตามฐานต่างๆ
     
เนตรนารีตั้งใจในการผูกเงื่อน    
     
     
  วิชาการปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาลคนแขนหัก
ปฐมพยาบาลคนหัวแตก    
ปฐมพยาบาลคนหมดสติ    
ออกกำลังกายตอนเช้า    
     
  การใช้ไม้พอง  
     
  การยืนตรง การทำวันทยาวุธ
  การทำวันทยาวุธ  
  ตามระเบียบพัก  
เปิดกองตอนเช้าวันที่ 2    
     
  การสอดมนต์ การสงบนิ่ง
     
  วิธีการใช้หม้อสนามในการหุงข้าวและทำกับข้าว  
     
  ลูกเสือเนตรนารีเดินทางไกล  
    เดินทางไกล
     
     
     
     
     
     
     
  ลูกเสือเนตรนารีจุดไฟหุงข้าวและเจียวไข่
เป็นอาหารมื้อกลางวัน
 
     
     
เริ่มการหุงข้าว    
     
     
     
     
  ข้าวสุกแล้ว เริ่มการเจียวไข่
  ข้าวหน้าตาสวยงาม ไข่เจียวกำลังจะสุก
    ฐานผจญภัยต่างๆ
     
     
     
     
     
รับประทานอาหารเย็น    
     
    กิจกรรมรอบกองไฟ
นายอานุ ช้างกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ้ใน
ประธานในพิธีรอบกองไฟ
   
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
นายสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
นางสาวนิตยา นกเอี้ยงทอง
นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ
เยี่ยมลูกเสือเนตรนารีที่เข้าค่ายพักแรม
  ทีมนันทนาการกิจกรรมรอบกองไฟ
หมู่บริการแห่พวงและพุ่มฉลากมอบให้ประธาน    
     
กิจกรรมนันทนาการก่อนการชมละคร    
ลูกเสือเนตรนารีแสดงละคร    
     
     
กิจกรรมนันทนาการคั่นการแสดงละคร    
  การแสดงละคร  
    กิจกรรมนันทนาการคั่นการแสดงละคร
  การแสดงชุดสุดท้าย  
  ประธานกล่าวปิด  
  จับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม  
    การตรวจในตอนเช้าวันที่ 3
     
     
     
     
  รับประทานอาหารเช้าวันที่ 3  
     
     
    คณะครูถ่ายภาพหมู่
     
     
  ลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์  
     
     
คระครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
  คระครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
และ
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม    
     
     
  การโยนหมวก  
ขนของขึ้นรถเพื่อเตรียมกลับบ้าน    
    รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ดอนหอยหลอด
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031