ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

26 มิถุนายน 2555

->วันสุนทรภู่
วันต่อต้านยาเสพติด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สัปดาห์ห้องสมุด
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวเปิดงาน
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
อ่านสาส์นวันต่อต้านยาเสพติด
นักเรียนตั้งใจฟังสาส์นวันต่อต้านยาเสพติด   คณะครูถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
  นิทรรศการวันสุนทรภู่  

เด็กหญิงสุรัชดาวรรณ คำเลิศ
อ่านกลอนวันสุนทรภู่ให้ผู้อำนวยการฟัง

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด
คณะครูถ่ายภาพร่วมกัน
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
เยี่ยมชมห้องสมุด
นักเรียนชมนิทรรศการห้องสมุด
  คณะครูสายป. 6 ถ่ายภาพร่วมกับผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031