ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

3 ตุลาคม 2555

-> โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ยินดีต้อนรับ
ตัวแทนนักเรียน
นำคณะกรรมการชมกิจกรรมของโรงเรียน

     
     
  คณะกรรมการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ
และหัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 
     
     
     
     
     
    ศน.ฉวี สังข์เนตร
สัมภาษณ์นักเรียนทุกห้องเรียน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
     
  คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร  
     
กิจกรรมการฝากเงินออมทรัพย์ที่โรงเรียน
ทำเป็นประจำทุกวันศุกร์
ศน.นวลฉวี คนเที่ยง
สัมภาษณ์นักเรียนที่ฝากเงินออมทรัพย์
 
    นักเรียนฝากเงินออมทรัพย์
     
     
     
     
     
     
     
     
ตัวแทนนักเรียนนำคณะกรรมการ
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เช่น
สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนวรรณคดี
สวนการละเล่นไทย    
สวนสมุนไพร   การปลูกหญ้าแฝก
     
     
     
การรีไซเคิลกล่องนม    
  โต๊ะ - เก้า จากผลิตภัณฑ์กล่องนม  
หลังคาโรงจอดรถจากกล่องนม ชี้แจงและแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
 
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการที่มาตรวจ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
   

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031