ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

16 มกราคม 2556

วันครู
  คณะครูร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว คณะครูถ่ายภาพหมู่
     
คณะครูถ่ายภาพร่วมกับ
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ครูอาวุโส
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ครูสายยล เนตรมณี
ครูทิพวรรณ ไพศาล
คระครูร่วมกันอ่านบทไหว้ครู
   
     
     
    รับเกียรติบัตรครูอาวุโส
รองฯ สมศกดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
รับเกียรติบัตรครูอาวุโส
ครูสายยล เนรตมณี
รับเกียรติบัตรครูอาวุโส
ครูทิพวรรณ ไพศาล
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูนาฏยา บรรจงอักษรและครูณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูจุฑา สุขใส
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
 
ครูวันทนา บุณดุสิตย์
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์และคณะครู
ที่รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031