ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

16 มกราคม 2557

->กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ภายใต้คำขวัญที่ว่า
"เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน"
กิจกรรมงานวันครู คณะครูร่วมงานวันครู คณะครูร่วมงานวันครู
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ร่วมงานวันครู
คณะครูร่วมงานวันครู คณะครูร่วมงานวันครู
คณะครูร่วมงานวันครู ครูสันติ กระจ่างธนโชต
รับเกียรติบัตรผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู
คณะครูรับรางวัลครูอาวุโส
คณะครูรับรางวัลครูอาวุโส คณะครูรับรางวัลครูอาวุโส คณะครูรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
คณะครูรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น คณะครูรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น คณะครูรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
 
คณะครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี คณะครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031