ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

26-29 เมษายน 2554
คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)อบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
     
     
     
   
 
 
 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031