ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


8-10 กรกฎาคม 2554

นายธรรมนูญ ถือพุดซา รองผู้อำนวยการ สพป.สป เขต2 เปิด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรบูรณาการในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและวิถีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพให้นักเรียนโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯมาจากโรงเรียนธรรมจารี
จำนวน71 โรงเรียนในระดับชั้นป.5จำนวน 200 คน
ลงทะเบียน    

  รับของว่าง
    คณะวิทยากรร่วมประชุมวางแผน
  แผนกอาหาร /เครื่องดื่ม  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
     
     
     
    กล่าวรายงาน
นายธรรมนูญ ถือพุดซา รองผู้อำนวยการ สพป.
สป.เขต 2 กล่าวเปิดโครงการ
   
     
     
ทานเสร็จแล้วเก็บถ้วย ชามให้เรียบร้อย    
คณะวิทยากรที่เป็นนักเรียน ถ่ายรูปร่วมกัน  
     
    ได้เวลาเบรคแล้ว
ครูเจี๊ยบแจกช่วยแจกน้ำส้ม พิจารณาก่อนดื่ม นักเรียนเจ้าภาพช่วยกันเก็บเก้าอี้
พระอาจารย์มากร์วิทย์ วิจาโร   พระอาจารย์แจกด้ายผูกข้อมือ
ผูกข้อมือให้นักเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล ขอให้เป็นคนดี เป็นกำลังของชาติต่อไป ร้ายกวาดหนี ดีกวาดเข้า ขอให้มีความสุขความเจริญ
ครูหน่อยก็เป็นวิทยากร คณะวิทยากรผูกข้อมือให้กัน  
    ผอ.ชนินทร์ กล่าวให้โอวาท
ตอนเช้าฝึกสมาธิ ได้เวลาอาหาร เข้ารับความรู้ต่อ
เรียนตามฐานการเรียนรู้ ฐานขยับกายสบายชีวี ฐานชีวิตพอเพียง  
ฐาน ศาสนพิธี    
ฐานศิลปะเพื่อสมาธิ    
คุณครูก็ร่วมด้วย นี่คือผลงาน ศิลปะเพื่อสมาธิ ฐานพุทธประวัติ(วันสำคัญ)
ตอนเย็น สวดมนต์ทำสมาธิ ผอ.ชนินทร์เป็นประธานในพิธีจุดเทียน จุดเสร็จก็จุดต่อกันไปเพื่อไปจุดให้กับลูกๆนักเรียน
     
    แสดงละครคุณธรรม
  ตอนเช้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา  
ร่วมกันนำไปถวายที่วัดหนามแดง เครื่องไทยธรรม  
   
รับเกียรติบัตร    

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031