ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


19 กรกฎาคม 2554
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)อบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทไทย
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554เป็นต้นมา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 วันเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับมารยาทไทย
     

   
     
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ฝึกปฏิบัติจริง
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031