ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

23 พฤษภาคม 2556


-> ถวายตนเป็นพุทธมามะกะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องใน
วันวิสาขบูชา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระครูสมุห์สุวรรณ  ปิยธฺมโม
เทศน์ให้นักเรียนและคณะครูฟัง
นักเรียนตั้งใจฟังพระ
     
  ตัวแทนนักเรียนถวายตนเป็นพุทธมามะกะ  
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูปราณี ศรีทับทิม
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
นายสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูอารีย์ ด่านขุนทด
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูสุมาลี ใจอ้าย
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูเจียมจิตร วงศ์จอม
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูสำเริง อาชวานนท์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูนาฏยา บรรจงอักษร
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูชญานิษฐ์ จำปาขันธ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูวิภาพร มั่งมี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูสายพิณ รังรงทอง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูอุมาพร นิยมทอง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนินและครูวรัญญา ทองแกมแก้ว
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
และนายกันตพงษ์ ทองแก้ว
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
   
     
ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา
   
     
     
     
     
  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
เนื่องในวันวิสาขบูชา
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031