ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศน์(vision)


ผู้เรียน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้   มีคุณธรรม  จริยธรรม
รวมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   รักษ์ความเป็นไทย
เรียนรู้สู่สากล  และปฏิบัติตนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง


อาคารประถมศึกษาปีที่ 2 อาคารเรือนพินิชประชาสรรค์ อาคารกาญจนชีวะ
อาคารราชาวดี อาคารราชพฤกษ์ ศาลาจตุรมุข
พระพุทธโลกนาถประสาทธรรมประชาบพิตร
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ศาลาไทย  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com.  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031