ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

27 กรกฎาคม 2555


->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2555พิธีหล่อเทียน
   
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง การหล่อเทียน
   
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
 
นักเรียนไหว้พระ และนั่งสมาธิระหว่างพิธีหล่อเทียน  
     
    การทดสอบ
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
หล่อเทียน
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
หล่อเทียน
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
หล่อเทียน
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
หล่อเทียน
ครูวันทนา บุณดุสิตย์
หล่อเทียน
ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
หล่อเทียน
ครูชุติมา กังสดาร
หล่อเทียน
ครูปราณี ศรีทับทิม
หล่อเทียน
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน
หล่อเทียน
ครูรุ่งฤดี จิระเสวี
หล่อเทียน
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์
หล่อเทียน
ครูนิกร นาคเสน
หล่อเทียน
ครูอารีย์ ด่านขุนทด
หล่อเทียน
ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต
หล่อเทียน
ครูมาลี ลาภลมูล
หล่อเทียน
ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง
หล่อเทียน
ครูสุมาลี ใจอ้าย
หล่อเทียน
ครูปริศนา พรมเมศ
พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลหล่อเทียน
ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ
พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลหล่อเทียน
ครูวนิดา ภูหงชัย
พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลหล่อเทียน
ครูสุภาพร มรกต
พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลหล่อเทียน
ครูพรรณี แดงสวัสดิ์
พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลหล่อเทียน
ครูจุฑา สุขใส
พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลหล่อเทียน
ครูอัญชลี แก้วนุ่ม
พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลหล่อเทียน
ครูวิภาพร มั่งมี
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 1/1
หล่อเทียน
ครูนันท์นภัส เพ็ชรกล้า
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 1/2
หล่อเทียน
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 1/3
หล่อเทียน
ครูชญานิษฐ์ จำปาขันธ์
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 1/4
หล่อเทียน
ครูชุติมา กังสดาร
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 2/1
หล่อเทียน
ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 2/2
หล่อเทียน
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 2/3
หล่อเทียน
ครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
และครูวรัญญา ทองแกมแก้ว
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 2/4
หล่อเทียน
ครูรุ่งฤดี จิระเสวี
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 3/1
หล่อเทียน
ครูสมพิศ ฟักศรีเมือง
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 3/2
หล่อเทียน
ครูทิพวรรณ ไพศาล
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 3/3
หล่อเทียน
ครูสำเริง อาชวานนท์
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 3/4
หล่อเทียน
ครูอัญธิฌา สุดละมัย
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 4/1
หล่อเทียน
ครูปราณี ศรีทับทิม
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 4/2
หล่อเทียน
ครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 4/3
หล่อเทียน
ครูศุภชัย มิ่งมงคล และครูบุษกร อนันตภูมิ
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 4/4
หล่อเทียน
ครูสุดใจ จตุรานนท์
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 4/5
หล่อเทียน
ครูอุมาพร นิยมทอง
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 5/1
หล่อเทียน
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 5/2
หล่อเทียน
ครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 5/3
หล่อเทียน
ครูสายันต์ เหมรังคะ
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 5/4
หล่อเทียน
ครูสายล เนตรมณี
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 6/1
หล่อเทียน
ครูสุมาลี ใจอ้าย
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 6/2
หล่อเทียน
ครูอารีย์ ด่านขุนทด
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 6/3
หล่อเทียน
   
ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต
พร้อมนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่ 6/4
หล่อเทียน
   

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031