ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

23 กันยายน 2554


->แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักและผู้พันวันครุอำลา อ.ยุพิน มาประเสริฐ"
ด้วยรักและผูกพันวันครุอำลา ชมการแสดงของนักเรียน รำอวยพร เพลงเชิญพระขวัญ

   
ตัวแทนนางรำมอบพวงมาลัย ครูยุพินมอบรางวัลแด่นางรำ  
  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ครูยุพิน มาประเสริฐ
ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
รองฯชลอ มั่นฤทธิ์
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
รองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสายยล เนตรมณี
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูมณฑา ซื่อสัตย์
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูจันทร์อัมพร ทองวิชิต
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสมพิศ ฟักศรีเมือง
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูทิพวรรณ ไพศาล
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสุดใจ จตุรานนท์
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูศรีนันท์ พัฒนพรชัย
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูชุติมา กังสดาร
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูรุ่งฤดี จิระเสวี
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสำเริง อาชวานนท์
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสมหมาย เค้าศรีวงษ์
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูเสาวลักษณ์ ฤๅชา
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูนาฏยา บรรจงอักษร
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสุภาพร มรกต
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูอารีย์ ด่านขุนทด
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูปริศนา พรหมเมศ
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูชญานิษฐ์ จำปาขันธ์
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นหอม
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูจุฑา สุขใส
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูอุมาพร พงษ์วัน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูวนิดา ภูหงชัย
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูอัญชลี แก้วนุ่ม
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูบุญตา คราวกลาง
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสุดา ทองแก้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูกัลยาณี ศรีกระทุ่ม
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูอัญธิฌา สุดละมัย
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
Miss Loida Famos Lacdag
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูดารุณี เพ็ชรกล้า
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสายพิณ รังรงทอง
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูสมชาย พูลบรรดิษฐ์
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูศิริลักษณ ศรีเจริญ
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูวิภาพร มั่งมี
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูทิพวรรณ เกษมพรมณี
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูวรัญญา ทองแกมแก้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูนิกร นาคเสน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ครูอนงค์นารถ นุชสายสวาท
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
ตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้น
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
 
     
     
 
 
     
     
    ศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาจิต
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
     
  เด็กหญิงชลลดา อุทรังษ์ ประธานนักเรียน
กล่าวความรู้สึกต่อครูยุพิน มาประเสริฐ
 
    ครูยุพิน มาประเสริฐ
กล่าวความรู้สึกต่อนักเรียน
รับประmนอาหารและ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ร่วมกัน
   
     
    รับประธานอาหารและ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ร่วมกัน
     
  รับประmานอาหารและ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ร่วมกัน
 
    กล่าวความในใจเป็นการส่วนตัว
โอ๋ โอ๋ อย่าร้องนะเพื่อน ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ร้องเพลงแด่ครูยุพิน
ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ร้องเพลงแด่ครูยุพิน พิธีกรคู่ขวัญ
สายชั้นอนุบาลมอบของที่ระลึก   สายชั้นป. 1 มอบของที่ระลึก
    ร้องเพลงแด่ครูยุพิน
ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ถ่ายภาพคู่กับพิธีกรชาย
จุ๊บแก้มพิธีกรหญิง ถ่ายภาพคู่กับพิธีกรหญิง สายชั้นป.2 มอบของที่ระลึก
  สายชั้นป.3มอบของที่ระลึก  
ร้องเพลงแด่ครูยุพิน สายชั้นป.4 มอบของที่ระลึก  
ครูยุพินมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน    
     
  ตัวแทนครูแสดงมิวสิคเพลงเจ้าที่แรง  
ครูยุพินมอบรางวัลให้ผู้แสดง   ขอมอบเพลงซึ้งๆให้ครูยุพิน
    สายชั้นป.5 มอบของที่ระลึก
  สายชั้นป.6 มอบของที่ระลึก  

รองฯสุนิสา รื่นเริง
รองฯ ผู้อำนวยการเคหะบางพลี 10 ปี สปช.
มอบของที่ระลึก

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
มอบของที่ระลึก
ผู้อำนวยการกล่าวความรู้สึก
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ เป็นตัวแทน
สำนักงานนายหน้าประกันมะลิรัตนา มอบของที่ระลึก
ครูยุพิน มาประเสริฐ
กล่าวความในใจ
พิธีกรคู่ขวัญขอร้องเพลงคู่
ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ร้องเพลงแด่ครูยุพิน
ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ครูนิกรรับรางวัล
รับดอกไม้เป็นกำลังใจ ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ร้องเพลงแด่ครูยุพินรับดอกไม้เป็นกำลังใจ
รับดอกไม้เป็นกำลังใจ รับดอกไม้เป็นกำลังใจ รับดอกไม้เป็นกำลังใจ
ร้องเพลงแด่ครูยุพิน ร้องเพลงแด่ครูยุพิน รับดอกไม้เป็นกำลังใจ
รับดอกไม้เป็นกำลังใจ ร้องเพลงแด่ครูยุพิน รับดอกไม้เป็นกำลังใจ
รับดอกไม้เป็นกำลังใจ รับดอกไม้เป็นกำลังใจ ร้องเพลงแด่ครูยุพิน
ตัวอย่างอาหาร    

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031