ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

24 มิถุนายน 2554

->
กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยต่อต้านยาเสพติดและให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัย 100 %
เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันประเทศและวันที่ 3 กรกฏาคม 2554
กกต.ได้กำหนดเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย และด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 แจ้งสถานศึกษาเพื่อนำไปกำหนดนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์และมาตรการโดยให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
สวมหมวกนิรภัย 100% โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 ประการ เพื่อให้นักเรียน
ประชาชนและผู้ปกครองได้ทราบและนำไปปฎิบัติให้ถูกต้อง

  ถ่ายรูปร่วมกันก่อน ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
ขบวนผู้บาดเจ็บจากการไม่สวมหมวกกันน็อค
   
ครูศุภชัย,ครูสมชาย,ผอ.ชนินทร์   ครูสันติเดินนำหน้า
     
ชบวนกลองยาวโดยครูอาชว์ฤทธิ์
 
นี่แหล่ะผลของการไม่สวมหมวกกันน็อค ครูสมพิศ ดูแลอย่างใกล้ชิด  
     
     
     
     
  กิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดี..ขอขอบคุณ ครู นักเรียน ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031