ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)


อัตลักษณ์ อ่อนน้อม ถ่อมตน ไหว้งาม ตามแบบไทย
เอกลักษณ์   โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 


 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031