ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

25 พฤษภาคม 2555


->โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางแก้ว มาตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด วัดรอบเอว
ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ตรวจวัดความดันโลหิต  
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ชั่งน้ำหนัก ครูศรีนันท์ พัฒนพรชัย ตรวจวัดความดันโลหิต ครูฉวีวรรณ จันทร์นาง ตรวจน้ำตาลในเลือด
คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางแก้ว ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ ตรวจวัดความดันโลหิต คุณหมอวัดรอบเอวให้ ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
ครูศุภชัย มิ่งมงคล ตรวจน้ำตาลในเลือด คณะครูตรวจสุขภาพ ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง ตรวจวัดความดันโลหิต
คณะครูตรวจสุขภาพ ครูวรัญญา ทองแกมแก้ว ตรวจวัดความดันโลหิต คุณหมอวัดรอบเอวให้ ครูสุดา ทองแก้ว
คณะครูตรวจสุขภาพ ครูสุดา ทองแก้ว ตรวจวัดความดันโลหิต คณะครูตรวจสุขภาพ
คณะครูตรวจสุขภาพ ครูทิพวรรณ ไพศาล ชั่งน้ำหนัก ครูสำเริง อาชวานนท์ ตรวจวัดความดันโลหิต
คณะครูตรวจสุขภาพ ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน ชั่งน้ำหนัก ครูสันติ กระจ่างธนโชต ชั่งน้ำหนัก
ครูสำเริง อาชวานนท์ ตรวจน้ำตาลในเลือด ครูทิพวรรณ ไพศาล ตรวจวัดความดันโลหิต ครูทิพวรรณ ไพศาล ตรวจน้ำตาลในเลือด
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน วัดรอบเอว ครูสันติ กระจ่างธนโชต ตรวจวัดความดันโลหิต ครูสันติ กระจ่างธนโชต ตรวจน้ำตาลในเลือด
ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน ตรวจวัดความดันโลหิต ครูศิริลักษณ์ ศรีเจริญ วัดรอบเอวตนเอง ครูมาลัย ใหญ่สูงเนิน ตรวจน้ำตาลในเลือด
ครูศิริลักษณ์ ศรีเจริญ ตรวจวัดความดันโลหิต ครูศิริลักษณ์ ศรีเจริญ ตรวจน้ำตาลในเลือด ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ ตรวจวัดความดันโลหิต
ครูนาฏยา บรรจงอักษร ชั่งน้ำหนัก นายสมพอ ผดุงศิลป์ ชั่งน้ำหนัก ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ ตรวจน้ำตาลในเลือด
ครูนาฏยา บรรจงอักษณ ตรวจวัดความดันโลหิต ครูนาฏยา บรรจงอักษร ตรวจน้ำตาลในเลือด นายสมพอ ผดุงศิลป์ ตรวจวัดความดันโลหิต
นายสมพอ ผดุงศิลป์ ตรวจน้ำตาลในเลือด ครูเสม นุชพันธุ์ ตรวจวัดความดันโลหิต ครูเสมา นุชพันธุ์ ตรวจน้ำตาลในเลือด
ครูนันท์ภัส เพ็ชรกล้า ตรวจวัดความดันโลหิต ครูสายยล เนตรมณี ตรวจวัดความดันโลหิต ครูสายยล เนตรมณี ตรวจน้ำตาลในเลือด
ครูจุฑา สุขใส ตรวจน้ำตาลในเลือด ครูสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นหอม ตรวจน้ำตาลในเลือด คณะครูตรวจสุขภาพ
รองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ ตรวจวัดความดันโลหิต คณะครูตรวจสุขภาพ คณะครูตรวจสุขภาพ
ครูอารีย์ ด่านขุนทด ตรวจวัดความดันโลหิต รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ ตรวจน้ำตาลในเลือด ครูณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ ตรวจวัดความดันโลหิต
ครูอารีย์ ด่านขุนทด ตรวจน้ำตาลในเลือด ครูณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต
คณะครูตรวจสุขภาพ ครูชุติมา กังสดาร ตรวจวัดความดันโลหิต ครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์ ตรวจน้ำตาลในเลือด
นางจันทร์เพ็ญ พลิคามิน ตรวจวัดความดันโลหิต ครูชุติมา กังสดาร ตรวจน้ำตาลในเลือด นางรัชนก ผดุงศิลป์ ตรวจน้ำตาลในเลือด
นางจันทร์เพ็ญ พลิคามิน ฟังคำแนะนำจากคุณหมอ ตรวจวัดความดันโลหิต นางสาวชั้ว รัตยัง ตรวจน้ำตาลในเลือด
นางรัชนก ผดุงศิลป์ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ครูสายพิณ รังรงทอง ตรวจวัดความดันโลหิต

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031