ห า
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

22 สิงหาคม 2554

->โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณในการทำความดี
ตามโครงการ 84 ล้านความดี นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031