ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


11 กันยนยน 2556

->
แนะนำครูบรรจุใหม่ที่จะสอนนักเรียนในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ครูดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ และ ครูสิทธกานต์ ธนสัมบันน์

 
 
นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ
การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เกิดวันที่ 21 กันยายน 2529 อายุ 27 ปี
ว่าที่ร้อยตรี สิทธิกานต์ ธนสัมบันน์
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วทบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
เกิดวันที่ 11 ตุลาคม 2528 อายุ 28 ปี

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031