ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


13 มิถุนายน 2554

->
แนะนำครูบรรจุใหม่ที่จะสอนนักเรียนในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ครูนิกร นาคเสน และครูธีรวัตร คันธชัย

 
 
ครูนิกร นาคเสน
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ)
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาเอก พลศึกษา
ครูธีรวัตร คันธชัย
การศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี
วิชาเอก ดนตรี(สากล)กีตาร์คลาสสิค
 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031