รางวัลเกียรติยศ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ )
Home | กลับสู่หน้าหลัก

 


ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบให้

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

สพฐ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2 
ขอมอบเกียรติบัตร  ให้โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ได้รับรางวัล
ระดับทอง  ประเภทเนตรนารีสามัญ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ประจำปี  2556

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2 
ขอมอบเกียรติบัตร  ให้โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ได้รับรางวัล
ระดับทอง  ประเภทลูกเสือสามัญ  โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ประจำปี  2556

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2 

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 ปี 2556

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สาขาเวชพันธุศาสตร์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์โรงพยาบาลศิริราช 
ประกาศเกียรติคุณ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ที่ได้ให้ความสนใจ  ช่วยเหลือ  และให้โอกาสแก้เด็กกลุ่มอาการดาวน์ 
ซึ่งเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  งานดาวน์ประจำปี  ครั้งที่  ๒๐

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สาขาเวชพันธุศาสตร์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์โรงพยาบาลศิริราช 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา 2555"

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"

สำงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2

กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดหนามแดง ได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารีระดับจังหวัด ประจำปี 2555 ของสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานลูกเสือจังหวัด
สมุทรปราการ

การรับรองเป็นโรงเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ
ต้นแบบด้านการประเมินและเฝ้าระวังทางโภชนาการ ประจำปี 2555 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย
มีโภชนาการสมวัย จังหวัดสมุทรปราการ

นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่น
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธสักราช 2554 (เกียรติบัตร)

สำนักนายกรัฐมนตรี

การรับรองเป็นโรงเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ
ต้นแบบด้านการประเมินและเฝ้าระวังทางโภชนาการ
ประจำปี 255โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย
มีโภชนาการสมวัย จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานกองทุนสนันสนุน
ส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาพ
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่น
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธสักราช 2553 (โล่ห์รางวัล)
สำนักนายกรัฐมนตรี
โรงเรียนดีศรีตำบล
สพป
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง
-
โรงเรียนต้นแบบนิยมไทย ปีการศึกษา 2552
กระทรวงพาณิชย์
โรงเรียนต้นแบบ ส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน
-
รางวัลเหรียญทองผลงานโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2552
-
รางวัลผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์
Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
จัดการเรียนร่วม ปี2552
-
รางวัลโรงเรียนดีศรีอนุบาล
สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

 

 

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School
address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.comTel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031