ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

15 - 19 สิงหาคม 2555
->ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนดี
ศรีตำบล รุ่น 1 ณ ศูนย์อบรมค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรครูทั่วประเทศ
โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่น 1
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่าางตั้งใจ

     
     
     
     
     
     
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทดสอบก่อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างตั้งใจ
 
     
     
     
     
     
  รับฟังการบรรยาย  
     
    ตัวอย่างบัตรเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตัวอย่างเกียรติบัตรที่ได้รับ    
     
     
     
  ผอ.จากโรงเรียมหภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
บรรยายพิเศษ
 
     
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
  สวดมนต์ทำวัตรเย็นและรับศิล 8
     
     
     
     
     
     
     
     
     
สวดมนต์ทำวัตรเช้า    
     
     
     
     
นั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจให้สงบ    
     
     
     
    ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตอนเช้า
     
     
     
     
     
     
     
     
    หลังรับประทานอาหารช่วยกันล้างจาน
     
นั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจ    
     
     
     
  ฟังการบรรยาย  
     
    ฝึกการพับผ้าขนหนู
     
ฝึกพับผ้าห่ม   ฝึกพับเสื้อ
     
    ฝึกพับถุงเท้า
รับฟังบรรยาย    
  จุดโคมฉลองพุทธชยันตี
ณ ลานหน้าปราสาทสรรเพชร
 
     
     
     
     
  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
     
     
  มอบของขวัญวันเกิด แด่ครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ และครูพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
    เข้าแถวรับอาหาร
  รับประทานอาหารร่วมกัน  
  รับฟังบรรยาย  
     
ทำงานกลุ่มร่วมกัน    
เดินทางไปใส่บาตร ณ ตลาดน้ำในเมืองโบราณ    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    รับฟังบรรยาย
     
  รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
 
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
เป็นตัวแทนนำกล่าวขอขมา
  คณะพี่เลี้ยงมอบพวงมาลัยเพื่อเป็นการขอขมา
น้ำปานะ    

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031