ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

12 กันยายน 2554


->
คณะกรรมการประเมินการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554
ได้มาประเมินโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
นักเรียนรอต้อนรับคณะกรรมการประเมิน   ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน
คณะกรรมการประเมิน
   
  ตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัย
แด่คณะกรรมการประเมิน
 
     
     
คณะกรรมการประเมิน ของว่าง มอบของที่ระลึก
     
  ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ
ด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และจีน
 
    คณะกรรมการชมผลงานนำเสนอของโรงเรียน
     
    รองฯ ผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ
  ผู้บริหารและคณะครูร่วมชมงานนำเสนอของโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ
และเชิญชมกิจกรรมการออม และตลาดนัด
    คณะกรรมการซักถามผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการตอบข้อซักถาม   คณะกรรมการตรวจเอกสาร
     
คณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรมการออมทรัพย์   กิจกรรมการออมทรัพย์ของนักเรียน
     
คณะกรรมการดูสมุดออมทรัพย์นักเรียน    
     
นักเรียนท่องศีล 5 ให้คณะกรรมการฟัง คณะกรรมการชมการแสดง
กิจกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ชีวิตพอเพียง
 
นักเรียนร่วมชมกิจจกรรม    
     
คณะกรรมการเยี่ยมชมตลาดนัดนักเรียน    
  คณะกรรมการสนใจตลาดนัดเป็นอย่างมาก  
     
     
    คณะกรรมการถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031