ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

16-18 สิงหาคม 2554

->กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รองฯชลอ มั่นฤทธิ์ จุดธูปเทียน    

รองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ กล่าวรายงาน  
     
     
     
     
เรียนรู้ตามฐานต่างๆ    
     
     
     
    ครูมาลัยสาธิตพับจรวด
 
ครูเสมาพานักเรียนร่อนจรวด    
ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.3-4
     
     
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031