ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


29-31 กรกฎาคม 2554
->นายธรรมนูญ ถือพุดซา รอง ผอ.สพป.สป.เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
อบรมโครงการลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด
รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็งรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นมีคุณธรรมความเป็นไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
และห่างไกลยาเสพติด
ลงทะเบียน    
คณะวิทยากร
ลูกเสือ -เนตรนารีโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  
นายธรรมนูญ ถือพุดซา รอง.ผอ.สพป.สป.เขต2
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
   
     
     
     
    ผอ.ประเสริฐ ทรัพย์สิน กล่าวรายงาน
     
  ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว กล่าวต้อนรับและแนะนำ
ระเบียบในการอยู่ค่าย
เปิดกอง
     
     
     
     
     
     
     
  ผอ.เจริญ งามขึม
บรรยายเรื่องลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด
 
     
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031