สถิติข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
Home | กลับสู่หน้าหลัก


สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2561

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
  อนุบาล 1
2 22 20 42
  อนุบาล 2
2 30 28 58
  อนุบาล 3
3 55 45 100
รวมระดับชั้นอนุบาล
7 107 93 200
  ประถมศึกษาปีที่ 1
4 93 55 148
  ประถมศึกษาปีที่ 2
3 60 39 99
  ประถมศึกษาปีที่ 3
4 77 63 140
  ประถมศึกษาปีที่ 4
4 71 62 135
  ประถมศึกษาปีที่ 5
4 83 74 157
  ประถมศึกษาปีที่ 6
4 74 61 135
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
23 458 354 812
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
30 565 447 1012

หมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561

 

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2560

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
  อนุบาล 1
3 45 41 86
  อนุบาล 2
3 58 35 93
รวมระดับชั้นอนุบาล
6 103 76 179
  ประถมศึกษาปีที่ 1
3 63 44 107
  ประถมศึกษาปีที่ 2
4 77 78 155
  ประถมศึกษาปีที่ 3
4 67 68 135
  ประถมศึกษาปีที่ 4
4 84 78 162
  ประถมศึกษาปีที่ 5
4 71 62 133
  ประถมศึกษาปีที่ 6
4 83 52 135
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
24 445 382 827
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
29 548 458 1006

หมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560

 

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2559

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
  อนุบาล 1
3 58 29 87
  อนุบาล 2
2 43 28 71
รวมระดับชั้นอนุบาล
5 101 57 158
  ประถมศึกษาปีที่ 1
4 87 76 163
  ประถมศึกษาปีที่ 2
4 75 66 141
  ประถมศึกษาปีที่ 3
4 83 76 159
  ประถมศึกษาปีที่ 4
4 75 66 141
  ประถมศึกษาปีที่ 5
4 86 52 138
  ประถมศึกษาปีที่ 6
4 88 71 159
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
24 494 407 901
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
29 595 464 1059

หมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิ.ย. 2559

 

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2558

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
  อนุบาล 1 2 31 2 2 53
  อนุบาล 2 3 40 3 5 75
รวมระดับชั้นอนุบาล 5 71 57 128
  ประถมศึกษาปีที่ 1 4 89 66 155
  ประถมศึกษาปีที่ 2 4 78 61 139
  ประถมศึกษาปีที่ 3 4 74 52 126
  ประถมศึกษาปีที่ 4 4 84 49 133
  ประถมศึกษาปีที่ 5 4 90 64 154
  ประถมศึกษาปีที่ 6 4 65 89 154
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 24 480 381 861
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 551 438 898

หมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิ.ย. 2558


สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2557

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
  อนุบาล 1
2
26
24
50
  อนุบาล 2
3
47
28
75
รวมระดับชั้นอนุบาล
5
73
52
125
  ประถมศึกษาปีที่ 1
4
92
66
158
  ประถมศึกษาปีที่ 2
4
69
50
119
  ประถมศึกษาปีที่ 3
4
79
51
130
  ประถมศึกษาปีที่ 4
4
87
62
149
  ประถมศึกษาปีที่ 5
4
65
82
147
  ประถมศึกษาปีที่ 6
5
109
94
203
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
25
501
405
906
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
30
574
457
1031

 

หมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557

 

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2556

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
  อนุบาล 1
2
34
25
59
  อนุบาล 2
3
45
28
73
รวมระดับชั้นอนุบาล
5
79
53
132
  ประถมศึกษาปีที่ 1
4
71
54
125
  ประถมศึกษาปีที่ 2
4
74
60
134
  ประถมศึกษาปีที่ 3
4
85
55
140
  ประถมศึกษาปีที่ 4
4
68
84
152
  ประถมศึกษาปีที่ 5
5
105
93
198
  ประถมศึกษาปีที่ 6
4
72
82
154
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
25
475
428
903
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
30
554
481
1035

หมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิ.ย. 2556

 

สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2555

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
  อนุบาล 1
2
26
17
43
  อนุบาล 2
2
32
19
51
รวมระดับชั้นอนุบาล 4 58
36
94
  ประถมศึกษาปีที่ 1
4 81
67
148
  ประถมศึกษาปีที่ 2
4 89
61
150
  ประถมศึกษาปีที่ 3
4 77
74
151
  ประถมศึกษาปีที่ 4
5 104
91
195
  ประถมศึกษาปีที่ 5
4 71 78 149
  ประถมศึกษาปีที่ 6
4 100 65 165
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 25
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
29 580 472 1052

หมายเหตุ : ข้อมูล 10 มิ.ย. 2555

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School
address
School E-mail: watnamdang@yahoo.comTel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031