2
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

24 สิงหาคม 2555


->คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่
นายภาณุ มงคลสิน
นายนิทัศน์ พงษ์บุปผา
นายธวัชชัย ภูนุช
นางกันธภัสสร์ พรรณศุขศรี
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
และฝ่ายบริหารบุคคล
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
และฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูนาฏยา บรรจงอักษร
หัวหน้างานวิชาการ
ครูนิตยา นกเอี้ยงทอง
หัวหน้างานการเงิน
ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
หัวหน้าบุคคลากร
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
หัวหน้ากิจการนักเรียน
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
แนะนำโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031