ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


16 มิถุนายน 2554


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

พร้อมกันนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีโดย คุณธนกร ฤทธิบันลือและคุณสายฝน แสงดีแน่
ตัวแทนจากบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด(มหาชน)พร้อมบริษัทในเครือได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนทุนละ 1,000 บาท 50 ทุน รวมเป็นเงิน 50,000 บาทดังนี้

บริษัทเอเชียเมทัลจำกัด(มหาชน) จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
คุณชูศักดิ์ คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ จำนวน 5 ทุน รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
บริษัทสตีลวัน จำกัด จำนวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
บริษัทแชมป์ทรานสปอร์ต(1996)จำกัด จำนวน 5 ทุน รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
บริษัททวีโชคพาณิชจำกัด จำนวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
รวมทั้งหมด 50 ทุน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)ขอขอบคุณท่านที่ให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอตลอดมา
คณะครูผู้บริหารเข้าร่วมพิธี

นายชนินทร ์สว่างแก้ว
ผอ.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

คณะผู้บริหารและครูอาวุโสในโรงเรียน

ด.ญ.ชลดา อุทรังษ์ ประธานนักเรียนกล่าวนำ
คำไหว้ครู

   
นักเรียนสายชั้นอนุบาล นักเรียน/ครูสายชั้นอนุบาล เป็นเด็กดี เรียนเก่งๆนะ
     
  นักเรียน/ครูสายชั้นป.1 เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน

     
  นักเรียนสายชั้นป.2 ครู/นักเรียนสายชั้น ป.2
ครูสมหมาย/ครูอาชว์ฤทธิ์ ครูชุติมา/ครูอนงค์นารถ/ครูพรชนม์ทิพย์  
     
นักเรียนสายชั้นป.3   ครูสำเริง/ครูนาฏยา/รองฯสมศักดิ์
ครูศรีนันท์/ครูทิพวรรณ/ครูรุ่งฤดี    
  นักเรียนแต่ละห้อง แต่ละสายชั้น  
     
     
ครูศุภชัย/ครูวันทนา/ครูบุษกร ครู/นักเรียนสายชั้น ป.4 ครู/นักเรียนสายชั้นป.5
ครูนิตยา/ครูผกามาศ นักเรียนสายชั้นป.6แต่ละห้อง  
  คร/ูนักเรียนสายชั้น ป.6 ผมตั้งใจเตรียมมาไหว้ครูครับ
  ครูเสาวลักษณ์/ครูสมพิศ/ครูอารีย์  
  พานไหว้ครูแต่ละห้อง..แต่ละสายชั้น  
    ประธานนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน
ครูสายพิณ พิธีกร นักเรียนร่วมร้องเพลงพระคุณที่สามให้กับครู  

คุณธนกร ฤทธิบันลือ และคุณสายฝน แสงดีแน่

คุณธนกร ฤทธิบันลือ และคุณสายฝน แสงดีแน่
ตัวแทนจากบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด(มหาชน)พร้อม
บริษัทในเครือมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ทุนละ 1,000 บาท 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท

คณะผู้บริหารร่วมมอบทุนด้วย

ผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนบริษัทเอเชียเมทัล คุณธนกร ฤทธิบันลือ และคุณสายฝน แสงดีแน่ มอบทุน

ผอ.ชนินทร์,รองฯสมศักดิ์,รองฯชลอ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับทุน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)ขอขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือและดู
แลโรงเรียนเป็นอย่างดีสม่ำเสมอตลอดมา

ผอ.ชนินทร์ เจิมหนังสือ ให้โอวาทแก่นักเรียน  
  พานไหว้ครูของแต่ละห้องแต่ละสายชั้น สวยๆทั้งนั้น
     
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031