ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
10-11 พฤษภาคม 2554
คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง"การสร้างนวัตกรรมสู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Classroom Action Research)"
โดย
ผศ.ดร.พัชรา พุ่มชาติ
และ อาจารย์นพดล หอทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

     
     
     
   
 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031